Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

Poniżej zamieszczamy wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.):

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. (O tym fakcie proszę poinformować szkołę).

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Proszę ograniczyć wnoszenie dodatkowych rzeczy do szkoły: ubrań, toreb, itp.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym do tego celu miejscu.

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły ale wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zachowuj ten odstęp w każdej sytuacji pobytu na terenie szkoły.

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką-zdający mają być wyposażeni w przyłbicę). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających, kiedy to dozwolone jest ich zdjęcie.

11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

13. Członek zespołu nadzorującego losuje w obecności ucznia numer stolika, przy którym maturzysta będzie pracował,

14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b. wychodzi do toalety,

c. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

d. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Na egzaminie z języka polskiego przy korzystaniu ze słownika lub innych przedmiotów wspólnego użytku pamiętaj o zdezynfekowaniu dłoni przed i po jego otwarciu.

16. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

17. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą również korzystać z przyłbicy, muszą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

19. Zdający, którzy są alergikami i mogą kichać lub kasłać w trakcie egzaminu maturalnego proszeni są o poinformowanie w dniu egzaminu członków komisji o tej przypadłości.

20. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD, sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

21. Przypominamy również o podstawowych zasadach:

a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi.

b. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

c. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

d.myj ręce mydłem i dezynfekuj je,

c. zakrywaj usta zgięciem łokcia, gdy kichasz lub kaszlesz,

d. jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym osoby nadzorujące egzamin,

e. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 

d. po zakończonym egzaminie. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

22. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe zasady wpuszczania na egzamin maturalny, mogą to być np.:

a. wpuszczanie zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

b. wpuszczanie zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych).

23. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym librus oraz na stronie szkoły - w szczególności przed terminem matury z języka polskiego, kiedy to pojawi się szczegółowy harmonogram wpuszczania na egzamin.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s