TECHNIK INFORMATYK

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatykpowinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychma możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

PGF.04. Przygotowanie  oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji PGF.04.Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:

 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 • opracowania publikacji i prac graficznych do druku;
 • przygotowania publikacji elektronicznych.

2. W zakresie kwalifikacji PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:

 • drukowania cyfrowego;
 • obróbki druków cyfrowych;
 • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej;
 • drukowania i obróbki druków 3D.

 

TECHNIK REKLAMY

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamypowinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • przygotowania elementów strategii reklamowej;
 • przygotowania elementów kreacji reklamowej
 • produkcji reklamy;

2. W zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 • planowania kampanii reklamowej;
 • organizowania sprzedaży reklamowej;
 • realizowania kampanii reklamowej;
 • badania przekazu reklamowego.

 

TECHNIK EKONOMISTA

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzietechnik ekonomistapowinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu

2. w zakresie kwalifikacji EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejoraz EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może  uzyskać  dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie rachunkowości.

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

1. w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

2. w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom zawodowy technik rachunkowości a po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ABE.35. Prowadzenie dokumentacjiw jednostce organizacyjnej dyplom w zawodzie technik ekonomista.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

 

Planowane klasy w roku szkolnym 2019/2020

TECHNIKUM

4-letni cykl kształcenia dla absolwentów Gimnazjum

5-letni cykl kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik reklamy
 • Technik informatyk
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3-letni cykl kształcenia dla absolwentów Gimnazjum

4-letni cykl kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 • Profil humanistyczny
 • Profil artystyczny
 • Profil biologiczno-chemiczny
 • Profil geograficzno-matematyczny

0
0
0
s2smodern
powered by social2s