Strona główna
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA
Rok szkolny 2014/2015
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w dniu 01.09.2014 r.

godz. 8.30 - Msza Św.
godz. 9.15 - Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego.
Ogłoszenie
Egzaminy poprawkowe odbywają się w dniach 25-27.08.2014 r. wg następującego harmonogramu:

25.08. 2014 r. – język polski, fizyka, język rosyjski
26.08.2014 r. – język angielski, marketing, rachunkowość, chemia, historia
27.08.2014 r. – matematyka
 
Egzaminy zaczynają się o godz. 8.00, z wyjątkiem egzaminu z języka polskiego dla uczniów klas III LO i IV technikum, który zaczyna się o godz. 10.00
 
POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY odbędzie się 26.08.2014 r. w sali gimnastycznej. Egzamin z języka angielskiego w sali 106.Uczniowie zobowiązani są do stawienia się o godz. 8.15 z dowodem potwierdzającym tożsamość.
 
 
 

 
UWAGA KLASY PIERWSZE
Wykaz podręczników będzie podany do wiadomości 1.09.2014 r.
W pierwszym tygodniu roku szkolnego odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Uwaga Słuchacze Szkoły dla Dorosłych!
1. Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły odbędą się w dniach 25-27.08 2014 r. Szczegółowy harmonogram w gablocie szkoły.
2. Rozpoczęcie zajęć w szkole dla dorosłych 6.09.2014 r. Szczegółowy plan w terminie późniejszym.
Rekrutacja do Szkoły dla Dorosłych
Rekrutacja do Szkoły dla Dorosłych
W ZESPOLE SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W GARWOLINIE
na rok szkolny 2014/2015


1. Liceum Ogólnokształcące - 3-letni cykl kształcenia

2. Szkoła Policealna - na podbudowie szkoły średniej w zawodach:
technik administracji 2- letni cykl kształcenia
technik bezpieczeństwa i higieny pracy (półtoraroczny cykl kształcenia)
opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia

Do Szkoły dla Dorosłych przyjmowani są słuchacze na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji, podanie
Wyprawka szkolna 2014/2015
Wyprawka szkolna 2014/15 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Wartość pomocy wynosi 445 zł.
I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas III, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wypełniony wniosek należy złożyć u pedagoga szkolnego.

2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2014 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).
W przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.
 
Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:
·         zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny
 w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
·         odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy),
·         oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
·         zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
·         kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
·         kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
·         oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,
·         zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
 
Wnioski do pobrania:
FILM PROMOCYJNY 2014


Wiarygodna Szkoła
Nasza szkoła otrzymała certyfikat wiarygodnej szkoły.

<< LINK >>

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Bohaterów Westerplatte
w Garwolinie

ul. Kościuszki 53
08-400 GARWOLIN
tel./fax: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10

http://www.zsgarwolin.pl
e-mail: sekretariat@zsgarwolin.pl
NIP: 826-10-33-511

Internat
tel. (25) 682 21 50
 

Rada Rodziców przy Zespole szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Nr rachunku bankowego:
24 9210 0008 0000 7751 3000 0010
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 54 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 915194.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-20, godz: 23:13:58