TERMINY REKRUTACJI 2023

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

- czteroletnich liceów ogólnokształcących

- pięcioletnich techników

 1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2023 r.

4

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00

6

Rekrutacja uzupełniająca

od 31 lipca 2023 r.

 

   

 


ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - załącznik nr 1.z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - załącznik nr 1.