Ułatwienia dostępu

 • Slajd3
 • Slajd2
 • Slajd1

Szkoła zaoczna

Rekrutacja do Szkoły dla Dorosłych
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GARWOLINIE

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - 4-letni cykl kształcenia

Szkoła Policealna - na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

 • Opiekun medyczny - 1,5 roczny cykl kształcenia
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik administracji  - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia  - 2 letni cykl kształcenia

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (Technik Ekonomista)
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (Technik Rachunkowości)
 • INF.04.   Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (Technik Programista)

Do Szkoły dla Dorosłych przyjmowani są słuchacze na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły ( do pobrania na stronie poniżej lub w sekretariacie szkoły)
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • 2 zdjęcia,
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 26 sierpnia w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROCESU REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE          

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Adres: ul. Kościuszki 53, 08 – 400 Garwolin, telefon/faks: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (25) 684 25 21 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie w pokoju nr 218.

 3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku realizacją zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe związanych z realizacją zadań  dydaktycznych,opiekuńczych  i  wychowawczych w placówce.

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z art. 160 ustawy z dnia z dnia14grudnia 2016r.Prawo oświatowe.

 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus